بوستان دانشجو شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه بوستان دانشجو شهر جدید هشتگرد

مشخصات پروژه