بوستان حرکت شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه بوستان حرکت شهر جدید هشتگرد

مشخصات پروژه