مسابقه طراحی ساختمان اداری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان


11 بهمن 1394

با توجه به سیاست‌گذاری دانشکده علوم پزشکی کردستان مبنی بر تجمیع ساختمان های ستاد اداری خود در یک ساختمان واحد در زمین جدید این مجموعه، فراخوان مسابقه طراحی این ستاد از سوی این نهاد اعلام گردید.
مهندسین مشاور پی‌کده با توجه به خواست برگزارکنندگان مبنی بر طراحی این ستاد برای کارمندان فعلی و همچنین در نظر گرفتن توسعه آینده و نیازهای خدماتی، دو آلترناتیو با توجه به خصوصیات اقلیمی و همچنین شرایط سایت پروژه ارایه نمود.
طرح ارائه شده حائز رتبه چهارم گردیده است.