ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شرح پروژه ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

با توجه به سیاست‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر تجمیع ستاد اداری خود در یک ساختمان، فراخوان مسابقه طراحی این ساختمان از سوی این دانشگاه اعلام گردید.
مهندسین مشاور پی‌کده با توجه به خواست برگزارکنندگان مبنی بر طراحی این ساختمان، دو آلترناتیو با توجه به خصوصیات اقلیمی و همچنین شرایط سایت پروژه ارایه نمود.
طرح ارائه شده حائز رتبه چهارم گردیده است.
یکی از روش‌های معمول در ساماندهی فضایی در مجموعه‌های چندعملکردی، قرارگیری همه فضاها در زیر یک حجم است، اما ما در این پروژه، به منظور استفاده از هر بخش به صورت جداگانه و سرویس‌دهی مستقل بخش‌های گوناگون به کاربران، عملکردها را به چهاردسته بزرگ (اداری، سالن همایش، کتابخانه و سلف سرویس) تقسیم نموده و برای هریک از عملکردها حجم و هویتی مستقل تعریف نمودیم تا بدون تداخل در عملکرد یکدیگر در مجموع به صورت یک کل واحد عمل نماید. همچنین بخش اداری با کنده شدن از روی لابی آن و با حجمی متجانس، فضای باز عمومی سبزی را در اختیار مجموعه قرار می‌دهد تا کاربران قابلیت استفاده از بام سبز مجموعه با بهره‌مندی از مناظر اطراف را داشته‌باشند.
با توجه به وضعیت توپوگرافی سایت مجموعه و ‌ارتفاع تقریبی ۲۰ متری از معابر اصلی و بافت شهری مجاور، دید مجموعه از سمت شمال به بافت جدید مسکونی شهر،‌از سمت شرق دیدی مناسب و مسلط بر روی بافت قدیم شهری و همچنین کوه‌های زیبای اطراف سنندج در دور دست و از غرب به سوی تپه‌ها و دشت‌های مجاور با پوشش گیاهی زیبا را داراست.
لذا راستای حجم هریک از عملکردها به سوی هریک از این مناظر نشانه رفته است و انتهای هریک از احجام مناظر اطراف را قاب نموده است. و تنها بخش اداری و لابی آن با حجمی مکعبی، دیدی پاناروما به سمت اطراف را خواهد داشت.

مشخصات پروژه

موقعیت: سنندج
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:

۵هکتار

زیربنا:

۲۰۰۰۰

سال طراحی:

۱۳۹۴

کارفرما:

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

وضعیت پروژه:

مسابقه