بوستان اندیشه شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه بوستان اندیشه شهر جدید هشتگرد

مشخصات پروژه